Политика за поверителност на личните данни

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД обработва лични данни на физически лица, наричани по-долу субекти на лични данни.

Настоящата страница, описваща политиката за защита на личните данни, е приложима за Вас в случай че сте сте клиент, потенциален клиент, служител или кандидат за работна позиция на архитектурно студио “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД.

Съгласно закона, лични данни са всякакъв тип информация, чрез която едно физическо лице може да бъде пряко или косвено идентифицирано.

Обработката на лични данни представлява процес или съвкупност от процеси и операции, които се извършват по отношение на личните данни.

Администратор на личните данни е търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204803354.

Основни принципи

“КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни, стриктно спазвайки закона и спрямо основните принципи: поверителност, точност, прозрачност, добросъвестност, законосъобразност, свеждане на данните до минимум, и ограничение на тяхното съхранение.

 

На кои физически лица събираме и обработваме данните

Във връзка с предоставените от търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД услуги, се събират и обработват лични данни на следните физически лица:

Какви лични данни обработваме

В зависимост от конкретните нужди търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД събира и обработва следните лични данни:

Цел на обработка

Архитектурно студио “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД събира и обработва лични данни само за конкретни и легални цели, в пълно съответствие с Регламента.

Такива цели са:

 

Ако възникне необходимост Вашите лични данни да бъдат обработвани в съответствие с други, различни от горепосочените цели, вие ще бъдете навременно уведомени за това, както и ще Ви бъде предоставена цялата необходима информация за по-нататъшното обработване на Вашите лични данни.

 

Правни основания за обработка на вашите лични данни

Търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД обработва Вашите лични данни при следните ситуации:

Какви биха били негативните последници при отказ от предоставяне на определен тип лични данни

При положение, че съответното лице субект на лични данни не предостави необходимата информация и лични данни, дружеството може да не бъде в състояние да сключи договор за изпълнение на съответните услуги.

На кого могат да бъдат предоставени Вашите лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на следните лица и органи:

За какъв период се съхраняват Вашите лични данни

Дружеството съхранява Вашите лични данни за период, колкото е необходим и разумен за изпълнение на целите, за които данните са събрани или нужни на съответните компетентни органи.

Сигурност на личните данни

Търговско дружество “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД прилага всички необходими технически и организационни мерки за гарантиране сигурността и конфиденциалността на Вашите лични данни.

Какви са вашите права в качеството Ви на субект на лични данни

Посочените по-горе права могат да се упражнят като се подаде писмено заявление в офиса на “КОРПУС АРХИТЕКТС” ЕООД. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път. Заявлението трябва да бъде подадено лично от субекта на лични данни или от упълномощено от него лице. В 30 дневен срок от подаване на заявлението дружеството следва да произнесе своето становище.

В случай, че исканията са неоснователни или прекомерни, дружеството може да поиска заплащането на такса или да откаже да бъдат предприети исканите действия.

Защита правата на субектите на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, всяко физическо лице, считащо че неговите права за защита на личните данни са нарушени, има право да подаде жалба до Комисията за защита за личните данни: www.cpdp.bg